JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ส.ค. 2563

หน้าแรก


Last Update

เทศบาลนครขอนแก่น บสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 สิงหาคม 2563
เทศบาลนครขอนแก่น บสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 4 ส.ค. 2563
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 17 สิงหาคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 17 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 4 ส.ค. 2563
สสจ.สระบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สสจ.สระบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 4 ส.ค. 2563
สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล รับสมัครถึงวันที่ 12 สิงหาคม 63
สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล รับสมัครถึงวันที่ 12 สิงหาคม 63
โพสวันที่ | 4 ส.ค. 2563
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ เปิดรับสมัคร 3 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ เปิดรับสมัคร 3 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 4 ส.ค. 2563
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 4 ส.ค. 2563
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่ไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่ไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 4 ส.ค. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 14 สิงหาคม 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 14 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 4 ส.ค. 2563
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 3 ส.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร เปิดรับสมัคร - 16 สิงหาคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร เปิดรับสมัคร - 16 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 3 ส.ค. 2563
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 30 สิงหาคม 2563
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 30 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 3 ส.ค. 2563
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม 2563
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 3 ส.ค. 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6 เปิดรับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6 เปิดรับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 3 ส.ค. 2563
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 3 ส.ค. 2563
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร - 7 สิงหาคม 2563
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร - 7 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 3 ส.ค. 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 17 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน พ.ศ. 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 17 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 3 ส.ค. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 10 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 10 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2563
โพสวันที่ | 3 ส.ค. 2563
โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 2 ส.ค. 2563
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน สังกัดสำนักกฎหมาย 2 อัตรา เปิดรับสมัคร - 13 สิงหาคม 2563
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน สังกัดสำนักกฎหมาย 2 อัตรา เปิดรับสมัคร - 13 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 2 ส.ค. 2563
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.6 เปิดรับสมัคร 10 - 17 สิงหาคม 2563
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.6 เปิดรับสมัคร 10 - 17 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบํัญชี เปิดรับสมัคร - 14 สิงหาคม 2563
สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบํัญชี เปิดรับสมัคร - 14 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 21 สิงหาคม 2563
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 21 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา เปิดรับสมัคร - 14 สิงหาคม 2563
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา เปิดรับสมัคร - 14 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัคร 3 - 24 สิงหาคม 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัคร 3 - 24 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 13 สิงหาคม 2563
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 13 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริหารโครงการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 15,000 บาท เปิดรับสมัคร - 11 สิงหาคม 2563
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริหารโครงการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 15,000 บาท เปิดรับสมัคร - 11 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เปิดรับสมัคร 3 - 13 สิงหาคม 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เปิดรับสมัคร 3 - 13 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคล วุฒิ ม.6 - ปวช. -ปวส. เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 14 สิงหาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคล วุฒิ ม.6 - ปวช. -ปวส. เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 - 14 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 7 - 31 สิงหาคม 2563
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 7 - 31 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 17 สิงหาคม - 7 กันยายน 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 17 สิงหาคม - 7 กันยายน 2563
โพสวันที่ | 1 ส.ค. 2563
Sales Exclusive (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค) ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน
Sales Exclusive (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค) ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน
โพสวันที่ | 31 ก.ค. 2563
Sales Exclusive (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค) ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน
Sales Exclusive (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค) ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน
โพสวันที่ | 31 ก.ค. 2563
กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา เปิดรับสมัคร - 4 สิงหาคม 2563
กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา เปิดรับสมัคร - 4 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 31 ก.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 31 ก.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร - 4 สิงหาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร - 4 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 31 ก.ค. 2563
กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 3 - 20 สิงหาคม 2563
กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 3 - 20 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 31 ก.ค. 2563
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร - 4 สิงหาคม 2563
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร - 4 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 31 ก.ค. 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร - 7 สิงหาคม 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร - 7 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 31 ก.ค. 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 17 สิงหาคม 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 17 สิงหาคม 2563
โพสวันที่ | 31 ก.ค. 2563

Top 5

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 18 สิงหาคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร เปิดรับสมัคร - 16 สิงหาคม 2563
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 ปวช. จำนวน 150 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เปิดรับสมัคร 3 - 13 สิงหาคม 2563
กรุงเทพมหานคร,กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563Top 50 Tags นนทบุรี ตาก นครพนม นักวิชาการสาธารณสุข สุรินทร์ สตูล เลย เชียงใหม่ หนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สุพรรณบุรี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสถิติแห่งชาติ โรงพยาบาลฝาง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร นครปฐม อุดรธานี กรมพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์ คนพิการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ตำรวจ ชลบุรี พิษณุโลก มหาสารคาม เชียงราย บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ชลบุรี กระบี่ กรมสุขภาพจิต สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา กรมทางหลวง วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พัทลุง วิทยาลัยนานาชาติ สพปนครปฐม เขต 2 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย สมุทรปราการ อุทัยธานี วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง วิทยาลัยการอาชีพสังขะ กรมวิชาการเกษตร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว